Ochrona danych osobowych

Szanując prawa Klientów oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Sklep zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest: GRUPA ARENA Sp. z o.o. Gołębiewo Średnie 54, 83-033 Sobowidz, KRS: 0000628891, NIP: 6040172526, REGON: 364970452, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowana przez Bartłomieja Karasiewicza.

Sklep zbiera następujące dane osobowe:
1) Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail – podczas składania zamówienia Klient będzie proszony o podanie tych danych w celu zrealizowania zawieranej Umowy i możliwości kontaktu,
2) Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
3) Cookies – strona internetowa Sklepu wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient może zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i aby można było bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie internetowej Sklepu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Klient nie zgadza się na personalizowanie strony internetowej, proponuje się wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Podanie powyższych danych następuje w poniższych przypadku składania Zamówienia zmierzającego do zawarcia Umowy sprzedaży i jest dobrowolne. Dane te są przechowywane w bazie, aby umożliwić Klientowi złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży.

Nie są przechowywane dane poufne, takie jak numery kart kredytowych.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Klient ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, żądania usunięcia lub przeniesienia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e–mail pod adres: sklep@jungla-gdansk.pl lub napisać list na adres: GRUPA ARENA Sp. z o.o. Gołębiewo Średnie 54, 83-033 Sobowidz.

Integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności jest Klauzula Informacyjna dostępna na stronie internetowej Sklepu.

Korzystając ze strony internetowej Sklepu, Klient akceptuje praktyki i działania opisane w niniejszych zasadach, w tym przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji Umowy.

Sklep stosuje odpowiednią technologię i systemy w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej polityki jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego dokumentu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego dokumentu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca polityki prywatności i cookies na stronie https://www.kancelaria-legato.pl