sylwester-logo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE SYLWESTROWEJ 2023/2024

§1.
Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika oraz zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie pn. Impreza Sylwestrowa 2023/2024 (zwany dalej „Impreza”, „Imprezą”), organizowanej przez Grupa Arena Sp. Z o.o. z siedzibą Gołębiewo Średnie 54 83-033 Sobowidz (zwanym dalej “Organizator”, „Organizatorem”) oraz określa warunki w nim udziału.
 2. Uczestnicy Imprezy są̨ zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Zawarcie umowy i akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika następuje z chwilą zakupu biletu przez Uczestnika. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca i akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Impreza organizowana jest w JunglaCocktails & Food , przy ul.Targ Sienny 7 80-806 Gdańsk – zwane dalej „Jungla”.
 4. Godziną rozpoczęcia Imprezy jest godz. 20:00 , a zakończenia godzina 4:00
 5. Do obowiązków Organizatora Imprezy należy zapewnienie Uczestnikowi wejścia w celu uczestnictwa w niej, zapewnienie zaplecza organizacyjnego Imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.

§2.
Koszt imprezy, odwołanie i zmiana programu imprezy

 1. Sprzedaż biletów za udział w Imprezie odbywa się elektronicznie, za pośrednictwem domeny https://jungla-gdansk.pl/sylwester/, na podstawie odrębnego, udostępnionego tam regulaminu.
 2. Koszt udziału w Imprezie:
  a) w pierwszej puli sprzedaży biletów, zakupionych wynosi 340 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych)
  b) w drugiej puli sprzedaży biletów, zakupionych 390 zł do dnia 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania dostępnej puli biletów. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych)
 3. Cena udziału w Imprezie obejmuje:
  – wstęp na imprezę̨,
  – miejsce siedzące przy stole (o lokalizacji stolika i rozkładzie miejsc na Sali decydować́ będzie Organizator),
  – szatnię (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, w tym rzeczy drogocenne, biżuterię, odzież̇, obuwie, pieniądze – także za ich kradzież, zagubienie lub zniszczenie),
  – catering, na podstawie Menu,
  – obsługę kelnerską,
  – oprawę muzyczną w wykonaniu DJ.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionego biletu, poza przypadkami o których mowa w ust. 5 i 6 poniżej.
 5. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia jej Uczestników, z uwagi na zaistnienie przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do zwrotu uiszczonej opłaty.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem imprezy w przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości osób. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do zwrotu uiszczonej opłaty.
 7. W przypadku, gdy Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty, Uczestnik powinien zwrócić się̨ z pisemnym wnioskiem o dokonanie zwrotu przez Organizatora. Organizator dokona zwrotu należnej opłaty w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

§ 3
Prawa i obowiązki uczestnika Imprezy

 1. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany:
  a) posiadać przy sobie dokument tożsamości,
  b) zajmować miejsce określone przez Organizatora,
  c) zachowywać się w sposób zgodny z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innych osób obecnych na Imprezie,
  d) stosować się do zarządzeń i poleceń Organizatora, pracowników obsługi, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń,
  e) do informowania Organizatora lub ochrony o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, a także o wszelkich przejawach zakłócenia porządku lub bezpieczeństwa.
 2. Uczestnik Imprezy ma prawo:
  a) przebywać w miejscu i w czasie trwania Imprezy, tj. od chwili rozpoczęcia Imprezy przez Organizatora do jej zakończenia,
  b) w nieskrepowany sposób uczestniczyć w zabawie wyrażając swoje emocje, co jest jednak ograniczone koniecznością przestrzegania przepisów prawnych, ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego, zasad bezpieczeństwa oraz zasad określonych niniejszym regulaminem,
  c) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 3. Uczestnik Imprezy nie ma prawa wnosić na jej teren napojów, w szczególności alkoholowych, ani wyrobów żywnościowych.

§ 4
Bezpieczeństwo Imprezy

 1. Na terenie Imprezy przebywać mogą wyłącznie osoby posiadające ważny bilet i które ukończyły 18 lat.
 2. Na teren Imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów baseballowych, pałek, metalowych rurek, noży itp.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu osób wchodzących i przebywających na Imprezie, w celu zachowania odpowiedniego porządku i bezpieczeństwa, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone lub zostaną wyproszone, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny biletu.
 4. Organizator podczas trwania Imprezy zapewnia ochronę Imprezy, za pośrednictwem zewnętrznej firmy ochroniarskiej.
 5. Organizator może odmówić wstępu Uczestnikowi w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa – bez roszczeń finansowych Uczestnika wobec Organizatora, tj. w przypadku Uczestnika:
  a) odmawiającego poddania się̨ sprawdzeniu i stwierdzeniu, czy osoba ta jest uprawniona do uczestniczenia w Imprezie,
  b) znajdującego się̨ pod wpływem środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  c) zachowującego się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla innych uczestników Imprezy.
 6. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator może żądać, aby Uczestnik opuścił teren Imprezy i zastosować́ odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się̨ agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. W takim przypadku Uczestnik nie będzie wnosił wobec Organizatora żadnych roszczeń finansowych.
 7. Osoby wykazujące symptomy chorobowe, jakiekolwiek problemy zdrowotne zobowiązane są niezwłocznie zwrócić się do Organizatora.
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub jakiekolwiek inne choroby i zakażenia podczas Imprezy. Uczestnik zrzeka się wobec Organizatora wszelkich roszczeń w tym zakresie i uczestniczy w Imprezie wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ograniczenia i obostrzenia związane z trwającym stanem epidemii mogą w każdym czasie ulec zmianie, za co Organizator nie odpowiada i ma wpływu. Uczestnik nie będzie kierował wobec Organizatora żadnych roszczeń z tym związanych.

§5.
Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator podczas trwania Imprezy nie gwarantuje atrakcji pirotechnicznych.
 2. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione.
 3. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Dodatkowo, w trakcie Imprezy może być wykorzystywane światło sceniczne i/lub stroboskopowe, które może u niektórych osób wywoływać uczucie dyskomfortu lub inne problemy dot. samopoczucia – zwłaszcza u osób cierpiących na epilepsję.
 4. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić́ w terminie do 7 dni od ich powstania.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w wykonaniu imprezy, których przyczyny tkwią̨ w sile wyższej i wyłącznym działaniu lub zaniechaniu Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane Uczestnikowi działaniem osób trzecich, w tym innych Uczestników.
 6. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie ustnej w trakcie trwania Imprezy lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia Imprezy bezpośrednio u Organizatora. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej wniesienia i udzieli odpowiedzi pisemnej na reklamację albo informuje pisemnie Uczestnika o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w tym terminie, podając przyczyny zwłoki oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie w każdym czasie w wyniku zarządzeń odpowiednich władz publicznych lub samorządowych, wprowadzenia odpowiednich przepisów prawnych, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją imprezy będą̨ rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia zastosowanie mają przepisy prawa krajowego.

Nie zwlekaj, kup wejściówkę już dzisiaj!

Ilość ograniczona, kup już dzisiaj