Regulamin restauracji

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług gastronomicznych
  w JUNGLA Cocktails&Food NIP: 6040172526 ul. Targ Sienny 7 80-806 Gdańsk.
 2. Teren restauracji jest w pełni terenem prywatnym, nie jest miejscem ogólnodostępnym ani miejscem publicznym. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całej restauracji.

§2

 1. Każdy z Gości restauracji jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.
 2. Przebywanie na terenie restauracji jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 3. Na terenie restauracji mogą przebywać tylko określone osoby, w określonym celu, mające określone przywileje względem obsługi jaką proponuje lokal.
 4. Spożywanie posiłków na terenie restauracji wiąże się z przestrzeganiem regulaminu i jego zapisów.
 5. W restauracji może przebywać tylko Gość, który zamówił posiłek lub inną usługę gastronomiczną.

§3

 1. Obsługa, kierownictwo i personel mają prawo odmówić obsługi dowolnej osoby w przypadku, gdyby stwierdzono, że może to wpływać na bezpieczeństwo pozostałych gości lub na ich komfort.
 2. Odmówienie usługi z wyżej wymienionego powodu skutkuje natychmiastowym wyproszeniem osoby, której odmówiono usługi poza teren restauracji.
 3. Osoby nietrzeźwe mogą pozostać nieobsłużone. Pracownicy restauracji mogą wyprosić osobę nietrzeźwą z terenu restauracji ze względów bezpieczeństwa.
 4. Osobom poniżej 18 roku życia, a także osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

§4

 1. Na terenie restauracji można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w restauracji, chyba że menadżer/właściciel stwierdził inaczej.
 2. Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.
 3. Za dzieci przebywające w Restauracji ponoszą̨ odpowiedzialność́ rodzice
  lub opiekunowie. Personel i Właściciel Restauracji nie ponoszą̨ odpowiedzialności
  za dzieci pozostawione bez opieki na terenie Restauracji.
 4. Wszelką odpowiedzialność́ za zwierzęta ponoszą̨ ich właściciele.
 5. Właściciel Restauracji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe
  z winy Gościa.
 6. Za rzeczy pozostawione przez Gości Właściciel Restauracji nie odpowiada.
 7. Rzeczy znalezione na terenie lokalu są przechowywane 14. dni od ich znalezienia.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie Restauracji.

§5

 1. W przypadku grup unikamy dzielenia rachunku przy grupach powyżej 5. osób.
 2. Obsługa restauracji udziela wszelkich informacji o alergenach zawartych w posiłkach, jednakże mając na uwadze komfort oraz bezpieczeństwo Gości prosimy o informowanie obsługi o alergenach i nietolerancjach pokarmowych.
 3. W przypadku wniesienia tortu prosimy o załączenie dowodu zakupu
  lub oświadczenia o własnoręcznej produkcji.
 4. W lokalu funkcjonuje stanowisko Gospodarza (Host). Jest on odpowiedzialny
  za wskazanie Gościom miejsca, w którym mogą usiąść.
 5. Miejscem oczekiwania na Gospodarza jest szklana ambona z informacją o konieczności oczekiwania na wskazanie miejsca przez obsługę lokalu.
 6. Gość, który sam usiądzie do wybranego przez siebie stolika może nie zostać obsłużony lub czas oczekiwania na obsługę może zostać wydłużony.

§6

 1. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Gości na terenie restauracji zamontowany jest monitoring.
 2. Wejście do restauracji oznacza zgodę Gościa na fotografowanie, filmowanie oraz bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez restaurację do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
 3. Dane osobowe gości rezerwujących stoliki są̨ przetwarzane zgodnie
  z Polityką Prywatności.

§7

 1. Każdy Gość restauracji, który łamie prawo lub niniejszy regulamin, niszczy jej mienie będzie ponosił konsekwencje, w zależności od wyceny szkody lub roboczogodziny odpowiadającej czasowi potrzebnemu do jej naprawienia.
 2. Restauracja JUNGLA Cocktails&Food zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 3. Regulamin jest dostępny do publicznej wiadomości w restauracji JUNGLA Cocktails&Food przy ulicy Targ Sienny 7 80-806 Gdańsk.

GRUPA ARENA Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000628891. NIP: 6040172526, REGON: 364970452. Kapitał zakładowy: 5.000 zł. Kapitał wpłacony: 5.000 zł.